Ozon a bezpečnostní předpisy

Popis ozonu

 • Chemická značka: O3
 • Molekulová hmotnost: 48,0
 • Ozonový plyn
 • Koncentrace 1–15 %

Údaje o nebezpečnosti látky

 • Vysoce reaktivní, koncentrace ozonu nad 15 % může explodovat při kontaktu s organickými látkami, zejména silná redukční činidla
 • Ozon je nestabilní plyn, který se při běžných teplotách rozkládá na kyslík. Při zvýšené teplotě a za přítomnosti některých katalyzátorů jako je vodík, železo, měď, chrom může být tento proces rozkladu výbušný

Vliv ozonu na zdraví při nadýchání

 • Pocity sucha v ústech, kašel,dráždí nos, krk a hrudník. Působí bolesti při dýchání, bolesti hlavy, únava
 • Při zasažení očí způsobuje bolest, slzení a zánět očí
 • Při styku s kůží může způsobit podráždění pokožky

První pomoc při zasažením ozonem

 • Při nadýchání postiženého vyvést na čerstvý vzduch. Pokud se zastaví dýchání provést dýchání z úst do úst. Vyhledat lékařskou pomoc
 • Při zasažení očí opláchnout větším množství vody podobu nejméně 15 minut, při proplachování nadzvednout víčka z důvodu proplachování celého povrchu oka. Vyhledat lékařskou pomoc
 • Při zasažení kůže důkladně omýt mýdlem a vodou

Limitní hodnoty koncentrace ozonu pro pracovní prostředí

 • PEL (přípustný expoziční limit) = 0,1 mg O3/m3 tj. 0,05 ppm, 24 hodinová expozice
 • NPK (nejvyšší přípustná koncetrace) = 0,2 mg O3/m3 tj. 0,1 ppm, 8 hodinová expozice

Ochranné pomůcky, omezení expozice

 • Respirátory – používají se při technických kontrolách nádrží, filtrů, reakčních komor a v nouzových situacích při úniku ozonu kde je koncentrace vyšší jak NPK tj. 0,1 ppm
 • Při ochraně očí, pokožky v režimu 24 hodinové expozice nebo 8 hodinové expozice není nutné používat ochranné pomůcky